นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

นโยบายการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

บริษัท พัชช่า แมเนจเมนท์ จำกัด เคารพและตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน บริษัทฯ จึงจัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อป้องกันการเข้าถึง เปิดเผย นำไปใช้ หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่านที่ให้ไว้กับบริษัทฯ โดยมิได้รับอนุญาต

นโยบายนี้ใช้สำหรับดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้ผ่านช่องทางของบริษัทฯ ทั้งออนไลน์ (Online ) และออฟไลน์ (Offline) เช่น การเยี่ยมชมโครงการ, การรับข้อมูลผ่านทางเว็ปไซต์, โซเชียลมีเดีย (Social Media) และแอปพลิเคชั่น (Application) ต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ท่านสามารถค้นหาข้อมูล เยี่ยมชม จอง ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ

ดังนั้นขอความร่วมมือท่านศึกษาและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไข นโยบายคุ้มครองข้อมูลบุคคลฉบับนี้อย่างละเอียด หากท่านไม่สามารถยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข นโยบายคุ้มครองข้อมูลบุคคลฉบับนี้ ขอให้ท่านยุติการใช้งานเว็บไซต์นี้ทันที หากท่านตกลงใช้งานต่อไป ถือว่าท่านยินยอมตามข้อกำหนดและเงื่อนไข นโยบายคุ้มครองข้อมูลบุคคลฉบับนี้ทุกประการ โดยบริษัทฯ มีนโยบายการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังนี้

 

คำนิยาม

“บริษัทฯ” หมายถึง บริษัท พัชช่า แมเนจเมนท์ จำกัด และบริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทร่วมทุน

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม

“ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการ” หมายถึงโครงการพักอาศัย เช่นบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม ออฟฟิศ  หรือ ธุรกิจบริการเกี่ยวเนื่องอสังหาริมทรัพย์ รูปแบบการให้เช่าพื้นที่  บริหารจัดการนิติบุคคล หรือธุรกิจให้บริการเช่น สโมสรออกกำลังกายฟิตลิงก์   การให้บริการผ่านช่องทางของบริษัทฯ ทั้งออนไลน์ (Online ) และออฟไลน์ (Offline) และ/หรือกิจกรรมอื่นใด ซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนินการ และ/หรือการบริหารจัดการของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและที่จะมีขึ้นในอนาคต

“คุ๊กกี้ (Cookies)” หมายถึง ข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการ ผ่านเว็บไซต์ (Web browser) เพื่อจดจำและบันทึกข้อมูลเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเยี่ยมชม หรือขณะเปิดใช้งาน

 

การใช้คุกกี้ (Cookies)

เว็บไซต์ของบริษัทฯ ทำการจัดเก็บคุกกี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเว็บไซต์ที่ให้บริการ และสร้างข้อมูลโปรไฟล์เกี่ยวกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยไม่มีการเข้าถึงฮาร์ดไดร์ฟของท่านผู้ใช้บริการ ท่านสามารถจัดการฟังก์ชั่นคุกกี้ในหน้าการตั้งค่าของเบราเซอร์ได้ เช่น การเลือกปิดคุกกี้บางประเภทตามที่ท่านต้องการ หากท่านต้องการทราบวิธีการจัดการฟังก์ชั่นคุกกี้ โปรดไปยังเมนูช่วยเหลือในเบราเซอร์ของท่าน โดยการปิดฟังก์ชั่นคุกกี้อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของท่านในการทำธุรกรรม การใช้ฟังก์ชั่นและการเข้าถึงเนื้อหาบางอย่างบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์ในการเก็บ  รวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

1.  เพื่อให้ท่านได้รับข้อมูลผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของท่าน

2.  เพื่อการพัฒนาแก้ไข ปรับปรุงประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ การทำงานของเว็บไซต์ การจัดทำแผนการตลาด วิเคราะห์ข้อมูลการใช้ ประเมินการบริการ

3.  เพื่อเป็นฐานข้อมูลการติดต่อกับผู้ใช้บริการแจ้งข้อมูล ข้อเสนอ สิทธิประโยชน์ โปรโมชั่น คำแนะนำ ข่าวสารต่างๆ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของบริษัทฯ

4.  เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ได้แจ้งขณะเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่าน หรือวัตถุประสงค์อื่นที่เกี่ยวกับข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น

5.  บริษัทฯ จะไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่เป็นการใช้หรือเปิดเผยเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้น หรือเป็นการเปิดเผยต่อบุคคลในบริษัทฯ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องตามสัญญา หรือดำเนินการตามกฎหมาย หน่วยงานรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล หรือได้รับการยินยอมจากท่าน

 

การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งทางตรง และทางอ้อม จากช่องทาง ออนไลน์ และออฟไลน์ ประกอบด้วย

1.  ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล, เพศ, อายุ, สัญชาติ, วันเดือนปีเกิด, สถานภาพ, ครอบครัว, อาชีพ, เลขที่บัตรประชาชน, หมายเลขหนังสือเดินทาง, รูปภาพ  น้ำหนัก ส่วนสูง  รอบเอว

2.  ข้อมูลการติดต่อ ได้แก่ ที่อยู่อาศัย, ที่ทำงาน, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล, ไอดีไลน์

3.  ข้อมูลทางการเงิน ได้แก่ รายรับ, รายจ่าย, เลขที่บัญชีเงินฝาก, เลขบัตรเครดิต, เลขบัตรเดบิต

4.  ข้อมูลที่ท่านสนใจ ได้แก่ รูปแบบผลิตภัณฑ์และการบริการ, งานอดิเรก, กิจกรรม, กีฬา, สถานที่ท่องเที่ยว, Social Network ที่ใช้ประจำ เป็นต้น

5.  ข้อมูลในการตัดสินใจเลือกหรือไม่เลือกผลิตภัณฑ์และการบริการ เช่น เหตุผลในการซื้อคอร์สเรียนกีฬา  หรือเลือกรูปแบบสมาชิก , งบประมาณ, วัตถุประสงค์, ผลิตภัณฑ์อื่นที่ใช้เปรียบเทียบ, ความเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการ

6.  ข้อมูลอุปกรณ์หรือเครื่องมือ ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address), ชนิดของเว็บเบราว์เซอร์ (Browser) ที่ใช้ในการเข้าถึงคุ๊กกี้ (Cookies), โดเมนเนม (Domain Name),  หน้าเว็บ (Webpage) ที่เข้าชม, เวลาที่เยี่ยมชม, เว็บไซต์ที่อ้างถึงเว็บบริษัทฯ ,การสืบค้นข้อมูลในเว็บไซต์ผ่านทางข้อมูลระบบของบริษัท

7.  ข้อมูลที่ท่านจำเป็นต้องให้ไว้แก่บริษัทฯ และบริษัทฯ สามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ตามที่กฎหมายกำหนดโดยไม่ต้องขอความยินยอม ได้แก่

a.  การให้ข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ สัญญา หรือมีความจำเป็นต้องให้ข้อมูลเพื่อเข้าทำสัญญา หรือข้อมูลอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ อาจไม่สามารถดำเนินการให้แก่ท่าน ตามที่ท่านประสงค์ หรือที่บริษัทฯ ได้แจ้งไว้ต่อท่าน หรือมีผลอื่นใดตามกฎหมาย

b.  การให้ข้อมูลที่เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น การเก็บภาพของท่านในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นต้น

8.  ข้อมูลของท่านที่ได้รับจากบริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน หรือผู้รับจ้างของบริษัท

9.  ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯ จะขอความยินยอมจากท่านก่อน เช่น ประวัติสุขภาพ เพื่อใช้ในการออกแบบการสอนคอร์สต่างๆ

10.  ข้อมูลของท่านกรณี เป็นเด็ก  บริษัท ไม่มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวจากเด็กอายุน้อยกว่าเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด (“ ข้อจำกัดด้านอายุ “)

หากท่านเป็นเด็กทีมีอายุน้อยกว่าข้อจำกัดด้านอายุและมีความจำเป็นในการรับบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท ขอให้บิดามารดาให้ความยินยอมในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

หากท่านเป็นบิดามารดาของเด็กที่มีอายุน้อยกว่าข้อจำกัดด้านอายุและทราบว่าบุตรของท่านได้ให้ข้อมูลส่วนตัวแก่บริษัท โปรดติดต่อบริษัท และสามารถขอใช้สิทธิของท่านได้

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น หรือเพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ ในการเก็บรวมรวม และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น

กรณีที่มีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ หรือโฆษณาอื่นๆที่ไม่ใช่ของบริษัท นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นตามที่เว็บไซต์นั้นๆ กำหนด โดยบริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด

 

มาตรการรักษาความปลอดภัย

บริษัทฯ ได้จัดเตรียมระบบเก็บฐานข้อมูลเป็นมาตรฐาน เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง การแก้ไข การถูกเผยแพร่ ถูกละเมิด หรือการนำไปใช้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

 

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

1.  ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัทฯ ดำเนินการ

2.  ท่านมีสิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากท่านเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกจัดเก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือเห็นว่าบริษัทฯ หมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้

3.  หากท่านยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ไม่ว่าจะเป็นการยินยอมที่ท่านให้ไว้ก่อนวันที่กฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับหรือหลังจากนั้น)  ท่านมีสิทธิที่จะถอดถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับบริษัทฯ เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธินั้นโดยกฎหมายหรือมีสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่านอยู่
 

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล

บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะที่จำเป็นในระหว่างที่ท่านเป็นลูกค้า หรือมีความสัมพันธ์กับบริษัท หรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ ซึ่งอาจต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนั้นหากมีฏหมายกำหนดหรืออนุญาตไว้

สิทธิของผู้ให้บริการ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม รายละเอียดผลิตภัณฑ์และบริการ ข้อมูลใดใด รูปแบบเว็บไซต์ และนโยบายคุ้มครองส่วนบุคคลนี้ได้ตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ www.fitlinksportsclub.com

การใช้บริการเว็บไซต์ของท่านถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดนโยบายคุ้มครองส่วนบุคคล และการที่ท่านเข้าใช้บริการอย่างต่อเนื่องภายหลังที่มีประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมใดใด ย่อมเป็นการยอมรับการแก้ไขในครั้งนั้นด้วย

 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สโมสร ฟิตลิงก์

โทรศัพท์ : 02 042 8880 (ทุกวัน  เวลา 9.00-20.00 น.)

Email : info@fitlinksportsclub.com  

Website : www.fitlinksportsclub.com
 

ทั้งนี้ ท่านผู้เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบดีว่า การให้ข้อมูลไม่เพียงพอ หรือลบข้อมูลบางส่วน อาจทำให้ประสิทธิภาพในการรับข่าวสาร หรือสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ลดน้อยลง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้