นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท พัชช่า แมเนจเมนท์ จำกัด ขอความร่วมมือท่านศึกษาและทำความเข้าใจข้อกำหนด เงื่อนไข นโยบายคุ้มครองข้อมูลบุคคลฉบับนี้อย่างละเอียด  นโยบายนี้ใช้สำหรับดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้ผ่านช่องทางของบริษัทฯ ทั้งออนไลน์ (Online ) และออฟไลน์ (Offline) เช่น การสอบถาม , การรับข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์, โซเชียลมีเดีย (Social Media) และแอปพลิเคชั่น (Application) ต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ท่านสามารถค้นหาข้อมูล   ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ ได้   หากท่านไม่ยินยอม ให้ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล ตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลบุคคลฉบับนี้ ขอให้ท่านยุติการใช้งานเว็บไซต์นี้ หากท่านตกลงใช้งานต่อไป ถือว่าท่านยินยอมตามข้อกำหนดและเงื่อนไข นโยบายคุ้มครองข้อมูลบุคคลฉบับนี้ทุกประการ

คำนิยาม

 “ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการ” หมายถึง บริการสมาชิกสโมสร และบริการเรียนคอร์สกีฬา ตลอดจนการใช้ พื้นที่ ออกกำลังกาย ที่ สโมสรออกกำลังกายฟิตลิงก์   

การใช้คุกกี้ (Cookies)

เว็บไซต์ของบริษัทฯ ทำการจัดเก็บคุกกี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเว็บไซต์ที่ให้บริการ และสร้างข้อมูลโปรไฟล์เกี่ยวกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยไม่มีการเข้าถึงฮาร์ดไดร์ฟของท่านผู้ใช้บริการ ท่านสามารถจัดการฟังก์ชั่นคุกกี้ในหน้าการตั้งค่าของเบราเซอร์ได้ เช่น การเลือกปิดคุกกี้บางประเภทตามที่ท่านต้องการ ทั้งนี้ท่านสามารถจัดการฟังก์ชั่นคุกกี้ โดยไปยังเมนูช่วยเหลือในเบราเซอร์ของท่าน   การปิดฟังก์ชั่นคุกกี้อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของท่านในการใช้ฟังก์ชั่นและการเข้าถึงเนื้อหาบางอย่างบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์ในการเก็บ  รวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

1.        บริษัทมีความจำเป็นเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อการวิเคราะห์ความสนใจ ของผู้ใช้บริการ เพื่อให้สามารถเสนอสิทธิประโยชน์หรือข่าวสารต่าง ๆ  ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของบริษัท   และเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการให้ดียิ่งขึ้น  และเพื่อปฎิบัติตาม ข้อกฎหมาย และระเบียบบังคับใช้ของรัฐ  เช่น การจัดทำเอกสารภาษีหัก ณ ที่จ่าย หรือการดำเนินการอื่นๆ ที่กฎหมายกำหนด รวมถึง เพื่อการยีนยันตัวตนและ เพื่อการตรวจสอบเงื่อนไขการชำระเงินค่าบริการ เพื่อใช้ในการให้สิทธิในการใช้บริการตามประเภทสมาชิก เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการ ตามที่ท่านประสงค์ให้ติดต่อกลับเพื่อให้ข้อมูล ตามที่ท่านร้องขอ  เป็นต้น

2.       บริษัทฯ จะไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้น หรือเป็นการเปิดเผยต่อบุคคลในบริษัทฯ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องตามสัญญา หรือดำเนินการตามกฎหมาย หน่วยงานรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล หรือได้รับการยินยอมจากท่าน

ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทประมวลผลในการให้บริการของบริษัท ดังต่อไปนี้

1.       ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตนโดยตรง อาทิ ชื่อ นามสกุล อายุ   หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน น้ำหนัก ส่วนสูง

2.       ข้อมูลการติดต่อ อาทิ ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ เบอร์โทร  อีเมล ไอดีไลน์

3.       ข้อมูลการชำระเงิน อาทิ  รายละเอียดการชำระเงิน บัตรเครดิต และบัญชีธนาคาร

4.       ข้อมูลการใช้บริการ  อาทิ  ชื่อบัญชีผู้ใช้ รหัสผ่าน ประวัติการทำธุรกรรมต่างๆ  ที่ผู้ใช้บริการ ดำเนินการ

5.       ข้อมูลที่ท่านสนใจ ได้แก่ ประเภทสมาชิกและการบริการ  กิจกรรมกีฬา, Social Network ที่ใช้ และข้อมูลที่ประกอบการตัดสินใจ เลือกใช้บริการ เช่น   เหตุผลในการซื้อคอร์สเรียนกีฬา  สมัครสมาชิก , งบประมาณ  เป็นต้น

6.       ข้อมูลอุปกรณ์หรือเครื่องมือ ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address), ชนิดของเว็บเบราว์เซอร์ (Browser) ที่ใช้ในการเข้าถึงคุ๊กกี้ (Cookies), โดเมนเนม (Domain Name),  หน้าเว็บ (Webpage) ที่เข้าชม, เวลาที่เยี่ยมชม, เว็บไซต์ที่อ้างถึงเว็บบริษัทฯ ,การสืบค้นข้อมูลในเว็บไซต์ผ่านทางข้อมูลระบบของบริษัท

7.       ข้อมูลที่ท่านจำเป็นต้องให้ไว้แก่บริษัทฯ และบริษัทฯ สามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ตามที่กฎหมายกำหนดโดยไม่ต้องขอความยินยอม ได้แก่

a.       การให้ข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือมีความจำเป็นต้องให้ข้อมูลเพื่อทำสัญญา หรือข้อมูลอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ อาจไม่สามารถดำเนินการให้แก่ท่าน ตามที่ท่านประสงค์ หรือที่บริษัทฯ ได้แจ้งไว้ต่อท่าน หรือมีผลอื่นใดตามกฎหมาย

b.       การให้ข้อมูลที่เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น การเก็บภาพของท่านในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นต้น

8.       ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯ จะขอความยินยอมจากท่านก่อน เช่น ประวัติสุขภาพ เพื่อใช้ในการจัด

คอร์สเรียนให้เหมาะสม

9.       ข้อมูลของท่านกรณี เป็นเด็ก 

หากท่านเป็นเด็กทีมีอายุน้อยกว่าข้อจำกัดด้านอายุและมีความจำเป็นในการรับบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท ขอให้บิดามารดาให้ความยินยอมในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

กรณีที่มีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ หรือโฆษณาอื่นๆที่ไม่ใช่ของบริษัท นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นตามที่เว็บไซต์นั้นๆ กำหนด โดยบริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด

 

วิธีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

1.       ผ่านช่องทางของบริษัทฯ เช่น ทางอิเล็กทรอนิกส์ เอกสาร ด้วยวาจาตามสถานการณ์ และ

ช่องทางของพาร์ทเนอร์/ผู้ให้บริการอื่นๆ เช่น Facebook และ Line เพื่อการสร้างข้อมูลของท่าน (Profile) หรือ ทางผู้สอน พันธมิตร เป็นต้น

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียนเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต บริษัทจะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของ ผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ และห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

1.       สิทธิขอเข้าถึง และขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านซึ่งได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ เว้นแต่ เป็นการคุ้มครองเจ้าของข้อมูล หรือสิทธิ เสรีภาพของบุคคลอื่น, เป็นการขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายกำหนด

2.       สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด โดยแจ้งทำบันทึกแบบขอแก้ไข  ข้อมูล ที่สโมสร ให้บริษัทฯ ดำเนินการ

3.       สิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากท่านเห็นว่าบริษัทฯ หมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้

4.       สิทธิที่จะถอดถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับบริษัทฯ เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธินั้นโดยกฎหมายหรือมีสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่านอยู่

5.       สิทธิแจ้งยกเลิกให้บริษัทฯ ใช้งาน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในทุกกรณี โดยแจ้งผ่านทางอีเมล์ของบริษัทฯ   email :  fitlinkrama2@gmail.com  หรือการทำบันทึกตามแบบขอ เปลี่ยนแปลง ข้อมูล ที่สโมสร และบริษัทฯ จะพิจารณา และแจ้งผลการขอใช้สิทธิ์ให้ท่านทราบภายใน 30 วัน

ทั้งนี้ หลังจากการยกเลิกดังกล่าว บริษัทฯ อาจไม่สามารถให้บริการท่านได้สมบูรณ์เช่นเดิม หรือตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งไว้บนเว็บไซต์ต่อท่านได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจเก็บข้อมูลไว้เพื่อการตรวจสอบการให้บริการแก่ท่าน หรือเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย โดยบริษัทฯ จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ต่อไป

ข้อยกเว้นการรักษาความลับข้อมูลส่วนบุคคล

     ในกรณีดังต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อนโยบายการรักษาความลับข้อมูลส่วนบุคคล

1.       ข้อมูลที่เป็นความลับนั้นได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะแล้วตั้งแต่ท่านได้เปิดเผยข้อมูลให้บริษัทฯ หรือถูกเปิดเผยต่อสาธารณะโดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ หรือบริษัทร่วม

2.       การเปิดเผยข้อมูลโดยได้รับความยินยอมจากท่านไม่ว่าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือการอนุญาตโดยวิธีการอื่นใด

3.       การเปิดเผยข้อมูลตามความจำเป็นเนื่องจากกระทำตามกฎหมาย, คำสั่ง, กฎ, ข้อบังคับ, คำสั่งศาล, หรือหน่วยงานของรัฐ หรือ ความจำเป็นอื่นใด

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล

บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะที่จำเป็นในระหว่างที่ท่านเป็นลูกค้า หรือมีความสัมพันธ์กับบริษัท หรือ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ ซึ่งอาจต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนั้น หากมีกฏหมายกำหนดหรืออนุญาตไว้

การใช้บริการเว็บไซต์ของท่านถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดนโยบายคุ้มครองส่วนบุคคล และการที่ท่านเข้าใช้บริการอย่างต่อเนื่องภายหลังที่มีประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ย่อมเป็นการยอมรับการแก้ไขในครั้งนั้นด้วย

สิทธิของผู้ให้บริการ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข  เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม รายละเอียดผลิตภัณฑ์และบริการ ข้อมูล รูปแบบเว็บไซต์ และนโยบายคุ้มครองส่วนบุคคลนี้ได้ตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ www.fitlinksportsclub.com

รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูล

ชื่อ : บริษัท พัชช่า แมเนจเมนท์ จำกัด

สถานที่ติดต่อ : 2445 / 9  อ. ธารารมณ์ บิสซิเนสทาวเวอร์  ชั้น 10 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ฯ 10310

ช่องทางการติดต่อ : 02 318 0083

อีเมล : nattaponema@tararom.com

เว็บไซต์ : www.tararom.com

 

รายละเอียดเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ( Data Protection Officer : DPO )

ชื่อ : สหชาต กล่อมชุ่ม

สถานที่ติดต่อ : สโมสร ฟิตลิงก์

ช่องทางการติดต่อ : 02 042 8880 

อีเมล : fitlinkrama2@gmail.com
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้